Taloyhtiössä on yleensä käytössä hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä televisiovastaanottimia. Ne kaikki on voitava liittää määräyksen 65 mukaiseen antenniverkkoon. (kuva Kari Ericsson, SONY Oy)

Antenniverkon uudistus vai kunnostus?

Monissa 1970-80 -luvuilla valmistuneissa taloyhtiöissä on suunnitteilla putki- tai sähköremontti tai vastaava linjasaneeraus, jonka yhteydessä uusitaan myös tietoliikennekaapeloinnit. Samoja kaapelointi- ja putkitusreittejä pitkin on helposti kaapeloitavissa huoneistoihin myös tähtimäinen antenniverkko sekä nopeiden laajakaistayhteyksien edellyttämät kuitu- ja parikaapeloinnit.  Viestintäviraston määräys 65 kiinteistöjen sisäverkoista ja teleurakoinnista asettaa vaatimukset sisäverkon uusimiselle tai kunnostukselle.

Käytännössä vanha puhelinsisäjohtoverkko ja antenniverkko kannattaa uusia, jolloin varmistutaan, että kiinteistön kaikissa asunnoissa on käytettävissä nopeat laajakaistayhteydet ja kattavat tv-palvelut tulevien 30-40 vuoden aikana. Määräys antaa kuitenkin rakennuttajalle mahdollisuuden valita tehdäänkö uusi sisäverkko vai kunnostetaanko vanha verkko määräyksenmukaisesti.

On aina huomioitava, että laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) velvoittaa rakennuttajaa varustamaan uuden kiinteistön tai rakennuksen nopeita laajakaistayhteyksiä tukevalla fyysisellä infrastruktuurilla verkon liittämiskohtaan saakka. Lain mukaan olemassa olevan rakennuksen sisäverkko on uudistettava rakenteellisia muutoksia koskevan merkittävän peruskorjaushankkeen yhteydessä, jos rakennuksessa ei ole nopeita laajakaistayhteyksiä tukevaa sisäistä viestintäverkkoa. Sisäverkon täytyy lain mukaan kyetä vähintään 30 Mbit/s yhteysnopeuteen. Kyseisen lain soveltamisessa on joitakin poikkeuksia (kts. liite).

Määräyksen 65 keskeiset vaatimukset kiinteistön antenniverkolle

Vuonna 2014 voimaan astuneen määräyksen 65 tavoitteena on edistää erilaisten televisio- ja radiopalvelujen sekä puhelin- ja internetpalvelujen saatavuutta sekä alan kilpailua siten, että käyttäjillä on mahdollisuus valita operaattorinsa. Määräyksen tavoitteena on varmistaa tiedonsiirtokapasiteetin riittävyys kiinteistössä.

Antenniverkko on mitattava ja dokumentoitava
Jotta antenniverkon ja –järjestelmän määräystenmukaisuus voidaan todeta, antenniurakoitsijan on suoritettava vastaanottomittaukset, jotka tehdään tasomittarilla. Uuden tai uusitun passiivisen antenniverkon toimivuus on todennettava mittaamalla huoneistokohtaisesti antennirasioista.

Teleurakoitsijan on laadittava suorittamistaan asennustöistä tarkastuspöytäkirja, josta ilmenee määräyksen vaatimusten täyttyminen. Lisäksi loppudokumentteihin on sisällyttävä mm. verkon kaaviokuvat rakenneosineen, mittaustulokset yms.
Antenniverkon kunnostuksen vaatimukset

Antenniverkon kunnostus on varteenotettava vaihtoehto, jos antenniverkon palvelutasoa halutaan nostaa ja kiinteistöön ei ole tulossa lähiaikoina linjasaneerausta tai vastaavaa isompaa rakenteellista remonttia. Ketjumaisen 600 MHz:n verkon kunnostus määräyksen 65 mukaisesti 1000 MHz:n verkoksi (ketju 1000) voi tulla tarpeelliseksi, jos vanha antenniverkko on häiriöherkkä tai antenniverkko liitetään kaapeli-tv-verkkoon. Toki yksittäisiä kaapelointeja tai rasiointeja voidaan tarvittaessa kunnostaa. Antenniverkon kunnostus edellyttää aina antenniurakoitsijan tai telesuunnittelijan kunnostussuunnitelmaa.
Määräyksellä varmistetaan antenni- ja KTV-palveluiden käyttömahdollisuus myös tulevaisuudessa

Kiinteistön yhteisantenniverkkoa käytetään broadcasting –tv-palvelujen jakeluun, joista tärkeimpiä ovat kaapeli-tv- ja antenni-tv-palvelut. Broadcasting-tv-palveluja katsellaan säännöllisesti yli 90 %:ssa tv-kotitalouksista. Käytännössä netti-tv-palvelujen käyttö on yleistynyt perinteisten tv-palvelujen rinnalla. Tämän päivän televisio (smart-tv) liitetään sekä antenniverkkoon että laajakaistayhteyteen, jolloin samalla vastaanottimella voidaan käyttää tarvittaessa perinteisiä tv-palveluja ja internetin tv-palveluja. Kiinteistössä tarvitaan siis hyvä antenniverkko ja laajakaistapalvelut mahdollistava yleiskaapelointijärjestelmä.

Koko juttu on ladattavissa täältä.


 

27.6.2018